Me loome teadmised

Uuringu käigus kogutud andmed on tihti numbrite ja indeksite hulk, mis on vaja muuta ettevõttes otsuste tegemisel kasutatavaks vahendiks. Seetõttu on väga oluline muuta andmed teadmiseks –  spetsiifilistele küsimustele vastavaks süstematiseeritud teabekoguks, mis on ühenduses ettevõtte talitlemisega. Pakume mitmeid seda protsessi toetavaid teenuseid.

Laiendatud uuringuraportid

Dive OnLine’i kaudu edastame uuringutulemused otse oma klientideni, kes pääsevad ligi kõikidele andmetele ja põhianalüüsidele. Siiski tasub tulemusi põhjlikumalt uurida, tehes järeldusi ja kasutades neid teatud parandusmeetmete rakendamisel.

Laiendatud raportites esitame detailse tulemusteanalüüsi – näitame erinevate indeksite vahelisi seoseid, soovitame andmete võimalikke tõlgendusi ja esitame kasutatavate meetmete skaala /spektri, mis on suunatud klienditeeninduse kvaliteedi parendamiseks. Raportid esitatakse presentatsioonivormis ettevõtte valitud töötajatele – niimoodi on võimalik tulemuste ja järelduste üle arutleda klientettevõtte vajadustest lähtuvalt.

Nõustamine ja seminarid

Klienditeeninduse juhtimises on väga oluline muuta teoreetiline teadmine konkreetse ettevõtte reaalsuseks; teisalt tasub otsuste tegemisel kasutada võimalikult palju teadmisi, mis tulenevad teiste inimeste kogemusest.

Meie konsultandid pakuvad teadmisi, mis koos Teie enda kogemusega aitavad teha sobivaid otsuseid ja tõsta Teie tegevuse efektiivsust.
Korraldame ka seminare, mille käigus klientettevõtte juhtimist puudutavaid teemasid arutatakse suurema hulga osavõtjatega – tänu sellistele seminaridele on rohkem töötajaid võimelised tegutsema iseseisvalt sarnastes situatsioonides tulevikus.

Järgnevalt on toodud mõned valdkonnad, kus nõustamisteenuseid kasutada:

  • Klienditeeninduse standardid. Pigem on see harv nähtus, kui kord loodud teenindusstandardid toimivad laitmatult pikka aega. Seetõttu pakume teile regulaarset koostööd standardite täiustamisel; võime seda teha kasutades nii teie ettevõttes kui ka konkurentide hulgas läbiviidud uuringutega kogutud teadmisi ning teadmisi turu uusimatest arengusuundadest.
  • Uuringuprogrammid. Eraldiseisvalt teostatud uuringust ei piisa, et saada juhtimiseks vajalikku teadmist. Koostöös oma klientidega oleme 10 aasta jooskul talletanud kogemusi, mis lubavad meil pakkuda uuringuprogramme, milles integreerime erinevaid uuringuliike ja -tulemusi teie ettevõtte vajadustele täielikult vastaval viisil.
  • Uuringutulemuste edastamine. Ainult teadmise omandamisest ei piisa – selle põhjal on vaja ka edasisi samme teha. Võtmetähtsusega on siinkohal efektiivne teabe levitamine ettevõtte sees. Anname oma klientidele nõu, kuidas informatsiooni edastada ja kes peaks omama ligipääsu informatsiooni erinevatele osadele, nii et saavutada parimaid tulemusi.
  • Klienditeeninduse juhtimine. Aitame oma klientidel uuringust saadud teavet tagajärjekalt kasutada, niiviisi et iga uus uuringuprojekt aitaks kaasa probleemide lahendamisele ja järjepidevale teeninduskvaliteedi täiustamisele.

 

Koolitused

Püsipartneritega koostöös saame pakkuda koolitusi. Koolitame nii vahetu teeninduse alal (koolitused, mis tutvustavad, parendavad ja aitavad luua klienditeeninduse standardeid) kui ka metodoloogiliselt, kasutades uuringutulemusi (koolitused juhtidele – kuidas töötajatega rääkida, kuidas testkülastuste uuringutulemusi tõhusalt kasutada).

Teeme koolitusi, et töötajad uuringuprojektidega kurssi viia. Need on kohandatud erineva astme juhtivpersonali tööspetsiifikaga nii, et kõik töötajad teaksid uuringuprogrammis oma rolli ja neil oleks võimalik projekti käigus saadud informatsiooni oma töös kasutada.

Korraldame sarnaseid koolitusi ka teenindustöötajatele, aidates neil mõista, et uuringu eesmärgiks ei ole nende vigade otsimine, vaid et uuring kuulub ühisprojekti, mida viiakse läbi ettevõtte arengu toetamiseks. Tänu sellistele koolitustele teavad töötajad, et uuringust on neil kasu nii töökohustuste täitmisel kui ka töötingimuste parendamisel.

ActivTraining™

Dive OnLine süsteemil on rakendus, mis võimaldab ettevõtte töötajatel iseseisvalt õppida – ActivTraining™.

ActivTraining™ on meetod, mis puudutab klassikaliste kursuste nõrgimat külge – värskelt omandatud teadmiste unustamist – ja pakub probleemile lahenduse traditsioonilise koolituse kontseptsiooni täiustamise läbi. See põhineb omandatud teabe regulaarsel kordamisel, mis on kontrollitud automaatselt koostatud regulaarsete testidega. See süsteem ühendab õppimisprotsessi teadmistekontrolliga, samuti annab aktiivset tagasisidet, mis on redigeeriva koolituse aluseks. See on odav ja tõhus veebipõhine meetod, mis hõlbustab omandamist olenemata ettevõtte suurusest.

Klienditeeninduse standardite loomine

Klienditeeninduse standardid on jaemüügikohtades igapäevase töö aluseks. Seepärast on väga tähtis, et standardid loodakse professionaalselt, arvestades ühelt poolt ettevõtte visiooni ja turutingimusi ja teisalt teenindustöötajate arvamust. Vajadus kompromissi leidmiseks tuleneb tõsiasjast, et töötajaid on praktiliselt võimatu panna töötama viisil, mis neile vastumeelne on.

Teenindustöötajatega kohtudes saavad Dive Eesti esindajad neid uute lahenduste juurutamise vajalikkuses veenda ja samas ka koguda informatsiooni, mis võimaldaks luua töötajatele sobivaid standardeid, kuna peamiselt on töötajad need, kes peavad oma väärtuses kindlad olema.

Klienditeeninduse standardite loomisel või muutmisel arvestame ka uuringutulemustega: testkülastuste uuring on standardite toimimise tõestamiseks asendamatu infoallikas; standardite loomisel tuleb kasuks ka klientide rahulolu uuring. Pakume ka integreeritud uuringuprojekte, mis on kohandatud teenindusstandardite loomisega kaasnevatele vajadustele.

Teine oluline teema on teenindusstandarditele ligipääsu tagamine jaemüügikohtades – ainult nii on need töötajatele alati kättesaadavad, kiiremini õpitavad ja töös järjest sagedamini kasutatavad. Pakume standardite koostamist graafilises vormis, mis ühendab vajaliku teabe edastamise esteetikaga /piltlikkusega, soodustades meeldejäämist.